วันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2556

14 -18 มกราคม 2556

7 - 11 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 7,8 ได้รับมอบหมายให้คุมสอบในวันที่ 7 และคุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 8 หลังคุมสอบเส็จได้มีการประชุมครูในโรงเรียน เพื่อพูดคุยและตกลงทำความเข้าใจกับคณะครูในโรงเรียนและนอกจากนี้ยังได้ตรวจข้อสอบนักเรียนและให้นักเรียนที่ตกในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 4 สอบแก้ตัว

2 -4 มกราคม 2556

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค 2 วัน คือวันที่ 3,4 มกราคม  และได้รับมอบหมายหน้าที่ให้คุมสอบในวันที่ 3 และ 7 และได้คุมสอบแทนครูในโรงเรียนในวันที่ 4, 8 จากการปฎิบัติงานครั้งนี้ได้เรียนรู้หลายอย่างในการคุมห้องสอบ มีนักเรียนบางคนทุจริตในการสอบและได้มีการตักเตือนนักเรียนในเรื่องการทุจริตการสอบ

24 - 28 ธันวาคม 2555

17 - 21 ธันวาคม 2555

10 - 14 ธันวาคม 2555

3 - 7 ธันวาคม 2555

26 - 30 พฤศจิกายน 2555

19 - 23 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้มีกิจกรรมพิเศษ คือกิจกรรมวันวชิราวุธ ซึ่งมีการทำพิธีในวันพุธ ที่ 21 พฤศจิกายน 2555 โดยมีคณะลูกเสือ-เนตรนารีชั้นม.1 -3 เข้าร่วมนิพิธีนี้ และเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสป็นผู้กำกับลูกเสือร่วมในพิธีอีกด้วย

12 - 16 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติ ในสัปดาห์นี้ได้เข้าสอนแทนครูในกลุ่มสาระ และทำหน้าที่ครูเวรรับนักเรียนหน้าประตูตอนเช้า และสอนคาบคลินิคในคาบที่ 9 ของนักเรียนห้องม. 2/4 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ และได้สังเกตการสอนของครูต่างชาติ

5 - 9 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนปกติและเป็นสัปดาห์แรกของการเรียนลูกเสือ - เนตรนารี ในสัปดาห์นี้มีโอกาสได้เข้าคาบคลินิคของนักเรียน ม.2/5 ในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นการเสริมในวิชาภาษาอังกฤษ

30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2555

ในสัปดาห์นี้ เป็นสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน ได้มีการมอบหมายภาระงานต่างๆจากครูพี่เลี้ยง เช่นภาระงานการสอน ตารางสอนซึ่งได้รับตารางสอนของห้อง ม. 2/4, 2/5, 2/6 และหน้าที่เวรประจำวันซึ่งในเดือนนี้ได้รับมอบหมายให้ยืนเวรรับนักเรียนประตูตอนเช้า  ในสัปดาห์นี้มีการสอบแก้ตัวของนักเรียนที่ ไม่ผ่านในรายวิชาต่างๆ