วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่  28-31 กรกฏาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม English camp กับคณะครูและนักเรียน English program ที่จังหวัด พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต และในวันที่ 1 กรกฏาคม ได้มีการประชุมกลุ่มสาระ เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันวันมัธยม ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนที่แข่งขัน Dictionary usage

วันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค และได้รับมอบหมายให้คุมห้องสอบสองวันในวันพุธ ที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ได้รับมอบหมายให้คุมนักเรียนห้อง ม. 3/9 

วันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติ ดิฉันได้เข้าสอนตามปกติ และเข้าสอนแทนอ.ในกลุ่มสาระ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า

วันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้เข้าสอนตามคาบปกติ และเข้าสอนในคาบลูกเสือเนตรนารีชั้น ม. 1 ในวันพุธคาบที่ 9 และสอนกิจกรรมชุมนุม และทักษะชีวิตกับ คุณครูพี่เลี้ยง และนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการแพ็คข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นม. 2 ใส่ซอง เพื่อใช้สอบกลางภาค

วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า และเข้าสอนตามคาบปกติ มีเข้าสอนแทน ครูในกลุ่มสาระบางคาบ