วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนในคาบที่ 1 และ 2
ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนในคาบที่ 6
- กิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ยืนเวรประตูเช้า
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม. 2/5
- ทำบอร์ด อดีตครูกลุ่มสาระ

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/4 ในคาบที่ 4

ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/5 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้น ม.2/9
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/6
ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/4

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นม.2 ในคาบที่ 1
ภาคบ่าย
- เช้าร่วมทำกิจกรรมกับครูพี่เลี้ยงในคาบทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนชั้นม.2 ในคาบที่ 1-2
ภาคบ่าย
- เข้าสอนชั้นม.2 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ในคาบที่ 4
- บริจาคเลือดกับสภากาชาดที่ โรงเรียน
ภาคเที่ยง
- เข้าสอนนักเรียนช้น ม. 2 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคาร ที่หน้าประตูโรงเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสถาปนาโรงเรียนเชียรใหญ่ ครบรอบ 41 ปี
ภาคบ่าย
- สอนในคาบที่ 6

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555


ตารางสอนภาคเรียนที่1/2555    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    
ครูพี่เลี้ยง ครูวิภาวรรณ  ซุ่นอินทร์  นักศึกษาฝึกสอน นางสาว อวยพร  จุลิรัชนีกร


วัน/ คาบ
08.20-09.10
1
09.10-10.00
2
10.00-10.50
3
10.50-11-40
4
11.40-12.30
5
12.30-13.20
6
13.20-14.10
7
14.10-15.00
8
15.00-15.50
9
จันทร์

โฮมรูม
อ. 22101
2/4
402
อ. 22101
2/6
402


อังคาร
อ. 22101
2/5
402


คลินิก ม.2
พุธอ. 22101
2/4
402

อ. 22101
2/5
402ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด

พฤหัสบดี
อ. 22101
2/6
402
อ. 22101
2/5
402

อ. 
22101
2/4
402

ชุมนุม


ศุกร์

อ. 22101
2/6
402

ทักษะชีวิต

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2555

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรม โฮมรูม กับครุพี่เลี้ยง
- จัดห้องกลุ่มสาระ
- สอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.2/6
ภาคบ่าย
- สอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.2/4
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เกาหลี

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1.ห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย คือ ม.2/4 , 2/5 และ 2/6
สอนสัปดาห์ละ 9 คาบ 
- วันจันทร์ คาบที่ 4 (10.50-11.40น.) และ คาบที่ 7 (13.20-14.10น.)
วันอังคาร คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
- วันพุธ คาบที่ 4 (10.50-11.40น.) และ  คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
-วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 (08.20-09.10น.), คาบที่ 2 (09.10-10.00น.)    และ คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
- วันศุกร์ คาบที่ 1 (08.20-09.10น.)


2. ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแล ชั้น ม.2/9 ที่คุณครูพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
3. รับผิดชอบหน้าที่ครูเวรในวันอังคาร
- เดือนพฤษภาคม  เวรประตูเช้า
- เดือนมิถุนายน     เวรรับนักเรียนมาสาย
- เดือนกรกฎาคม   เวรหน้าเสาธงเช้า-เย็น
- เดือนสิงหาคม     เวรโรงอาหารและบริเวณโรงเรียน
- เดือนกันยายน     เวรประตูเย็น

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ช่วยควบคุมแถวหน้าเสาธง
- สอนในคาบที่ 1 ชั้น ม.2/6
- ช่วยคณะครูในกลุ่มสาระเก็บของย้ายห้องกลุ่มสาระ
ภาคบ่าย
- จัดเก็บห้องกลุ่มสาระห้องใหม่
- ช่วยดูแลนักเรียนในคาบที่ 9 คาบทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 16 และ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าแถวหน้าเสาธง และแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จัก
- พบผู้อำนวยการโรงเรียน
- พบคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคบ่าย
- ช่วยครูในกลุ่มสาระเขียนชื่อนักเรียนชั้นม.1-6 เป็นภาษาอังกฤษ
- พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง
- ร่วมสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีชั้นม.1 กับคณะครู


วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ช่วยดูแลและควบคุมแถวหน้าเสาธง
- พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงและมอบหมายห้องเรียนที่รับผิดชอบคือชั้น ม.2/4-6
- เข้าสอนนักเรียนชั้นม.2/6 และ ม.2/5 ในคาบที่ 1 และ 2
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2/4 ในคาบที่ 6
-ช่วยครูจัดทำป้ายสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกที่โรงเรียน

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ไปโรงเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนชั้นม.1และม.4 และเช็คชื่อนักเรียนชั้นม.1/1 และ 1/3 ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนม.1และม.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีโอกาสในการอยู่เป็นผู้ช่วยประจำฐานมารยาทในการรัปประทานอาหาร ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด4ฐาน นอกจากได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานแล้วยังได้พบปะกับคณะครูในโรงเรียน