วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 1-5 ตุลาคม 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนปิดภาคเรียนแล้ว ครูผู้สอนทุกคนจะต้องทำคะแนนเพื่อส่งหัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ ในสัปดาห์นี้ฉันได้ทำคะแนนนักเรียน โดยใช้ Program bookmark เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งทำให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และจัดทำรูปเล่มส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ และส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ติด 0 กับฝ่ายวิชาการ

วันที่ 24-28 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนสอบปลายภาคซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษานี้ ฉันได้รับมอบหมายให้คุมสอบ ทั้ง 4 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย วันที่ 1 คุมนักเรียน ม. 3/9 วันที่ 2 คุม ม. 1/9 วันที่ 3 คุม ม. 2/5 วันที่4 คุม ม. 4/3 และ ยังมีโอกาศร่มงานเกษียรณอายุราชการครูในโรงเรียน ซึางมีทั้งหมด 4 คน เป็นครูในกลุ่มสาระ 1 คน

วันที่ 17-21 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีการจัดทำข้อสอบ เพื่อใช้ในการสอบปลายภาค ฉันได้มีส่วนร่วมในการทำข้อสอบกับครูพี่เลี้ยง ในการแพ็คขอ้สอบใส่ซอง

วันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันที่ 3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันมัธยม

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ เข้าช่วยครูต่างชาติแปล

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ มีการเข้าสอนตามปกติ

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องส่งคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคให้ฝ่ายวิชาการ ได้เรียนรู้ในเรื่องการทำคะแนนนักเรียนและนอกจากนี้ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่สอนนักเรียน ม.2/10 เป็นคาบแรก แทนครูต่างชาต ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 และได้เข้า ไปช่วยในคาบของ ครู Randy เพื่อ แปลเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ

วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาอำเภอ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในขบวนพาเหรดกองเกียรติ์ยศ ในการฝึกซ้อมนักเรียน และได้ฝึกซ้อมนักเรียนในการซ้อมเดินก่อนวันแข่งขันกีฬาอำเภอ ในวันที่แข่งขันกีฬาอำเภอก็ทำกน้าที่ควบคุมขบวน จากโรงเรียนวัดบ่อล้อ จนถึงสนามโรงเรียนเชียรใหญ่ และทำหน้าที่ก็บบัตรนักกีฬาในช่วงบ่ายวันสุดท้าย

วันอังคารที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2555


ในสัปดาห์นี้ ตั้งแต่วันที่  28-31 กรกฏาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรม English camp กับคณะครูและนักเรียน English program ที่จังหวัด พัทลุง กระบี่ ภูเก็ต และในวันที่ 1 กรกฏาคม ได้มีการประชุมกลุ่มสาระ เพื่อมอบหมายหน้าที่ในการฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันวันมัธยม ซึ่งดิฉันได้รับมอบหมายให้ดูแลนักเรียนที่แข่งขัน Dictionary usage

วันที่ 23-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้มีการสอบกลางภาค และได้รับมอบหมายให้คุมห้องสอบสองวันในวันพุธ ที่ 25 และ วันศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม พ.ศ. 2555 ได้รับมอบหมายให้คุมนักเรียนห้อง ม. 3/9 

วันที่ 16-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้มีการเรียนการสอนตามปกติ ดิฉันได้เข้าสอนตามปกติ และเข้าสอนแทนอ.ในกลุ่มสาระ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า

วันที่ 9-13 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้เข้าสอนตามคาบปกติ และเข้าสอนในคาบลูกเสือเนตรนารีชั้น ม. 1 ในวันพุธคาบที่ 9 และสอนกิจกรรมชุมนุม และทักษะชีวิตกับ คุณครูพี่เลี้ยง และนอกจากนี้ยังมีส่วนร่วมในการแพ็คข้อสอบกลางภาคของนักเรียนชั้นม. 2 ใส่ซอง เพื่อใช้สอบกลางภาค

วันที่ 2-6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมอะไรพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า และเข้าสอนตามคาบปกติ มีเข้าสอนแทน ครูในกลุ่มสาระบางคาบ

วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันที่ 18-22 มิถุนายน พ.ศ 2555

เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงทุกเช้า และเข้าสอนตามคาบปกติ ยังได้เข้าร่วมกับครูพี่เลี้ยงในคาบชุมนุมของวันพฤหัสบดี และคาบทักษะชีวิต

วันที่ 11-13 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ในสัปดาห์นี้ได้เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในตอนเช้าทุกวัน และทำหน้าที่ รับนักเรียนสายหน้าประตูโรงเรียนในวันอังคาร และได้เข้าสอนในคาบเรียนตามปกติ นอกจากนี้ยังช่วยตรวจข้อสอบคู่มือนักเรียน ม.1 และ ม.4

วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2555


ในสัปดาห์นี้นอกจากจะได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในทุกๆเช้า และคาบสอนปกติแล้ว ยังได้เข้าร่วมในพิธีไหว้ครูในวันครู ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มิถุนายน 2555 และยังได้คุมสอบคู่มือของนักเรียนชั้น ม.1 และ ม. 4 อีกด้วย

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 
ภาคเช้า
- เวรรับนักเรียนสาย ที่หน้สประตูโรงเรียน
ภาคบ่าย
- สอนในคาบที่ 6

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนในคาบที่ 1
ภาคบ่าย
- คาบทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วัพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนในคาบที่ 1 และ 2
ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนในคาบที่ 6
- กิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 - วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ยืนเวรประตูเช้า
- ทำกิจกรรมหน้าเสาธง

ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม. 2/5
- ทำบอร์ด อดีตครูกลุ่มสาระ

วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/4 ในคาบที่ 4

ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/5 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมโฮมรูม ชั้น ม.2/9
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/6
ภาคบ่าย
- สอนนักเรียนชั้น ม.2/4

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- สอนนักเรียนชั้นม.2 ในคาบที่ 1
ภาคบ่าย
- เช้าร่วมทำกิจกรรมกับครูพี่เลี้ยงในคาบทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนชั้นม.2 ในคาบที่ 1-2
ภาคบ่าย
- เข้าสอนชั้นม.2 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าสอนนักเรียนชั้น ม.2 ในคาบที่ 4
- บริจาคเลือดกับสภากาชาดที่ โรงเรียน
ภาคเที่ยง
- เข้าสอนนักเรียนช้น ม. 2 ในคาบที่ 6
- เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันอังคาร ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ทำหน้าที่เวรประจำวันอังคาร ที่หน้าประตูโรงเรียน
- เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญสถาปนาโรงเรียนเชียรใหญ่ ครบรอบ 41 ปี
ภาคบ่าย
- สอนในคาบที่ 6

ตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2555


ตารางสอนภาคเรียนที่1/2555    กลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาต่างประเทศ    
ครูพี่เลี้ยง ครูวิภาวรรณ  ซุ่นอินทร์  นักศึกษาฝึกสอน นางสาว อวยพร  จุลิรัชนีกร


วัน/ คาบ
08.20-09.10
1
09.10-10.00
2
10.00-10.50
3
10.50-11-40
4
11.40-12.30
5
12.30-13.20
6
13.20-14.10
7
14.10-15.00
8
15.00-15.50
9
จันทร์

โฮมรูม
อ. 22101
2/4
402
อ. 22101
2/6
402


อังคาร
อ. 22101
2/5
402


คลินิก ม.2
พุธอ. 22101
2/4
402

อ. 22101
2/5
402ลูกเสือ
เนตรนารี
ยุวกาชาด

พฤหัสบดี
อ. 22101
2/6
402
อ. 22101
2/5
402

อ. 
22101
2/4
402

ชุมนุม


ศุกร์

อ. 22101
2/6
402

ทักษะชีวิต

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2555

วันจันทร์ ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ 2555
ภาคเช้า
- เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
- เข้าร่วมกิจกรรม โฮมรูม กับครุพี่เลี้ยง
- จัดห้องกลุ่มสาระ
- สอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.2/6
ภาคบ่าย
- สอนภาษาอังกฤษ ชั้นม.2/4
- เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-เกาหลี

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

1.ห้องเรียนที่ได้รับมอบหมาย คือ ม.2/4 , 2/5 และ 2/6
สอนสัปดาห์ละ 9 คาบ 
- วันจันทร์ คาบที่ 4 (10.50-11.40น.) และ คาบที่ 7 (13.20-14.10น.)
วันอังคาร คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
- วันพุธ คาบที่ 4 (10.50-11.40น.) และ  คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
-วันพฤหัสบดี คาบที่ 1 (08.20-09.10น.), คาบที่ 2 (09.10-10.00น.)    และ คาบที่ 6 (12.30-13.20น.)
- วันศุกร์ คาบที่ 1 (08.20-09.10น.)


2. ช่วยครูพี่เลี้ยงดูแล ชั้น ม.2/9 ที่คุณครูพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษา
3. รับผิดชอบหน้าที่ครูเวรในวันอังคาร
- เดือนพฤษภาคม  เวรประตูเช้า
- เดือนมิถุนายน     เวรรับนักเรียนมาสาย
- เดือนกรกฎาคม   เวรหน้าเสาธงเช้า-เย็น
- เดือนสิงหาคม     เวรโรงอาหารและบริเวณโรงเรียน
- เดือนกันยายน     เวรประตูเย็น

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ช่วยควบคุมแถวหน้าเสาธง
- สอนในคาบที่ 1 ชั้น ม.2/6
- ช่วยคณะครูในกลุ่มสาระเก็บของย้ายห้องกลุ่มสาระ
ภาคบ่าย
- จัดเก็บห้องกลุ่มสาระห้องใหม่
- ช่วยดูแลนักเรียนในคาบที่ 9 คาบทักษะชีวิต

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 16 และ วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- เข้าแถวหน้าเสาธง และแนะนำตัวให้กับนักเรียนรู้จัก
- พบผู้อำนวยการโรงเรียน
- พบคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนู้ภาษาต่างประเทศ
ภาคบ่าย
- ช่วยครูในกลุ่มสาระเขียนชื่อนักเรียนชั้นม.1-6 เป็นภาษาอังกฤษ
- พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยง
- ร่วมสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารีชั้นม.1 กับคณะครู


วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555
ภาคเช้า
- ช่วยดูแลและควบคุมแถวหน้าเสาธง
- พบปะพูดคุยกับครูพี่เลี้ยงและมอบหมายห้องเรียนที่รับผิดชอบคือชั้น ม.2/4-6
- เข้าสอนนักเรียนชั้นม.2/6 และ ม.2/5 ในคาบที่ 1 และ 2
ภาคบ่าย
- เข้าสอนนักเรียนในชั้นม.2/4 ในคาบที่ 6
-ช่วยครูจัดทำป้ายสำนวนสุภาษิตภาษาอังกฤษ

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

วันแรกที่โรงเรียน

วันนี้เป็นวันแรกที่ได้ไปโรงเรียนได้มีโอกาสทำกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียนชั้นม.1และม.4 และเช็คชื่อนักเรียนชั้นม.1/1 และ 1/3 ได้เข้าร่วมการปฐมนิเทศนักเรียนม.1และม.4 ในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ได้มีโอกาสในการอยู่เป็นผู้ช่วยประจำฐานมารยาทในการรัปประทานอาหาร ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้มีทั้งหมด4ฐาน นอกจากได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานแล้วยังได้พบปะกับคณะครูในโรงเรียน