วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555

วันที่ 1-5 ตุลาคม 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนปิดภาคเรียนแล้ว ครูผู้สอนทุกคนจะต้องทำคะแนนเพื่อส่งหัวหน้ากลุ่มสาระและฝ่ายวิชาการ ในสัปดาห์นี้ฉันได้ทำคะแนนนักเรียน โดยใช้ Program bookmark เป็นครั้งแรกที่ได้ใช้โปรแกรมนี้ ซึ่งทำให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆ และจัดทำรูปเล่มส่ง หัวหน้ากลุ่มสาระ และส่งรายชื่อนักเรียนที่สอบไม่ผ่าน ติด 0 กับฝ่ายวิชาการ

วันที่ 24-28 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่นักเรียนสอบปลายภาคซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของภาคการศึกษานี้ ฉันได้รับมอบหมายให้คุมสอบ ทั้ง 4 วัน ช่วงเช้าและช่วงบ่าย วันที่ 1 คุมนักเรียน ม. 3/9 วันที่ 2 คุม ม. 1/9 วันที่ 3 คุม ม. 2/5 วันที่4 คุม ม. 4/3 และ ยังมีโอกาศร่มงานเกษียรณอายุราชการครูในโรงเรียน ซึางมีทั้งหมด 4 คน เป็นครูในกลุ่มสาระ 1 คน

วันที่ 17-21 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนการสอน ดังนั้นจึงมีการจัดทำข้อสอบ เพื่อใช้ในการสอบปลายภาค ฉันได้มีส่วนร่วมในการทำข้อสอบกับครูพี่เลี้ยง ในการแพ็คขอ้สอบใส่ซอง

วันที่ 10-14 กันยายน 2555

วันที่ 3-7 กันยายน 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์วันมัธยม

วันที่ 27-31 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ เข้าช่วยครูต่างชาติแปล

วันที่ 20-24 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้ไม่มีกิจกรรมพิเศษ มีการเข้าสอนตามปกติ

วันที่ 14-17 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ต้องส่งคะแนนเก็บก่อนกลางภาคและคะแนนสอบกลางภาคให้ฝ่ายวิชาการ ได้เรียนรู้ในเรื่องการทำคะแนนนักเรียนและนอกจากนี้ สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์แรกที่สอนนักเรียน ม.2/10 เป็นคาบแรก แทนครูต่างชาต ในวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 และได้เข้า ไปช่วยในคาบของ ครู Randy เพื่อ แปลเมื่อนักเรียนไม่เข้าใจ

วันที่ 6 - 10 สิงหาคม 2555

ในสัปดาห์นี้มีการแข่งขันกีฬาอำเภอ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ ดิฉันได้รับมอบหมายหน้าที่ในขบวนพาเหรดกองเกียรติ์ยศ ในการฝึกซ้อมนักเรียน และได้ฝึกซ้อมนักเรียนในการซ้อมเดินก่อนวันแข่งขันกีฬาอำเภอ ในวันที่แข่งขันกีฬาอำเภอก็ทำกน้าที่ควบคุมขบวน จากโรงเรียนวัดบ่อล้อ จนถึงสนามโรงเรียนเชียรใหญ่ และทำหน้าที่ก็บบัตรนักกีฬาในช่วงบ่ายวันสุดท้าย